آمار واردات تایر و تیوب

اعضاء محترم ؛

از طریق گزینه های زیر می توانید به آمار واردات تایر و تیوب به تفکیک تعرفه دسترسی داشته باشید.

  • سواری
  • اتوبوسی و کامیونی
  • راهسازی، صنعتی، معدنی و کشاورزی
  • هواپیما، موتور سیکلت، دوچرخه
  • فرغون
  • تیوب

سال ۱۳۹۵

آمار واردات منتهی به اسفند ماه

سال ۱۳۹۶

آمار واردات منتهی به اسفند ماه

سال ۱۳۹۷

آمار واردات منتهی به اسفند ماه

سال ۱۳۹۸

آمار واردات منتهی به اسفند ماه

سال ۱۳۹۹

آمار واردات منتهی به اسفند ماه

سال ۱۴۰۰

آمار واردات منتهی به اسفند ماه

سال ۱۴۰۱

آمار واردات منتهی به اسفند ماه

سال ۱۴۰۲

آمار واردات منتهی به آذر ماه