آمار واردات تایر و تیوب

اعضاء محترم ؛

از طریق منوهای زیر می توانید به آمار واردات تایر و تیوب سال 1401 منتهی به اسفند ماه مربوط به گروه کالایی های زیر دسترسی داشته باشید.

  • سواری و کامیونت
  • اتوبوسی و کامیونی
  • راهسازی، صنعتی، معدنی و کشاورزی
  • هواپیما، موتور سیکلت، دوچرخه
  • فرغون
  • تیوب
گروه کالایـــیتعرفه گمرکیآمار واردات تایر و تیوب 1401/12
قدیمجدیدوزن ( کیلوگرم )ارزش ریالیارزش دلاری
سواری رینگ 13-14-15 – سایر40111000401110003659650973119032662
سواری – رینگ 13401110103219891229206775983310184947
سواری – رینگ 14401110206778710597859468313724695023
سواری – رینگ 15401110308041344718728547166429642125
سواری – سایر40111090149398751490123594774466701720
جمــع کـــــل سواری3298347930365693593568131256477
اتوبوسی و کامیونی – 315/80R22.540112010401120104185739732226111753032138287664
اتوبوسی و کامیونی – 385/65R22.540112020181232441430858306673560218901
اتوبوسی و کامیونی – 12.00R2440112030182637901261162265303452670594
اتوبوسی و کامیونی – سایر4011209040112090202372071630316062228565763621
جمــع کـــــل اتوبوسی کامیونی9848163875449478095086316940780
هواپیما40113000401130003191208261166049153723060
موتورسیکلت401140004011400079799915042888834346349250
دوچرخه40115000401150003344382755672429121361307
جمــع کـــــل هواپیما ، موتورسیکلت ، دوچرخه1451557260597273126111433617
راهسازی ( تولید داخل دارد )40116110000
40116210000
40116310000
40116910000
401170105818176042523071266868
401180105777470504750214350221622386
40119010000
40119210000
40119310000
40119410000
40119910000
جمــع کـــــل راهسازی ( تولید داخل دارد )5835651512354466657321889254
راهسازی ( تولید داخل نـــدارد )40116190000
40116290000
40116390000
40116990000
40117090176157113521667595635254134
40118090111302081582929630275864686566
40119090100495149806488559563188
40119290000
40119390000
40119490000
40119990000
جمــع کـــــل راهسازی ( تولید داخل ندارد )129922741733126955088070503888
لاستیک فرغون4011802030772314179040073741
لاستیک فرغون40119320000
جمــع کـــــل فرغون 30772314179040073741
تیوب سواری40131000401310006079216643593905142244
تیوب دوچرخه40132000401320004609102953760024513
تیوب هواپیما4013901040139010123332162844012173
تیوب موتورسیکلت4013902040139020000
تیوب ( سایر )4013909040139090000
جمــع کـــــل تیوب6552420994759945178930
 
جمـــع کــــــــــل واردات تایر و تیوب151840895130900095187713552276687