آمار واردات تایر و تیوب

اعضاء محترم ؛

از طریق زیر می توانید به آمار واردات تایر و تیوب سال 1402 منتهی به اسفند ماه مربوط به گروه کالایی های زیر دسترسی داشته باشید.

  • سواری و کامیونت
  • اتوبوسی و کامیونی
  • راهسازی، صنعتی، معدنی و کشاورزی
  • هواپیما، موتور سیکلت، دوچرخه
  • فرغون
  • تیوب
گروه کالایـــیتعرفه گمرکیآمار واردات تایر و تیوب 1402/12
قدیمجدیدوزن ( کیلوگرم )ارزش ریالیارزش دلاری
سواری رینگ 13-14-15 – سایر4011100015,4349,913,911,78934,786
سواری – رینگ 134011101010,852,77010,465,512,509,10936,721,107
سواری – رینگ 14401110209,660,5939,769,128,742,56134,277,644
سواری – رینگ 154011103012,229,12412,585,017,271,38444,156,942
سواری – سایر4011109012,565,64315,877,427,511,22655,724,109
جمــع کـــــل سواری45,323,56448,706,999,946,069170,914,588
اتوبوسی و کامیونی – 315/80R22.5401120104011201048,140,20145,377,295,941,420159,215,977
اتوبوسی و کامیونی – 385/65R22.54011202024,260,02322,670,578,983,61379,545,887
اتوبوسی و کامیونی – 12.00R244011203042,289,79132,943,235,955,271115,587,379
اتوبوسی و کامیونی – سایر401120904011209033,742,66030,793,397,334,814108,032,383
جمــع کـــــل اتوبوسی کامیونی148,432,675131,784,508,215,118462,381,626
هواپیما4011300040113000329,3881,679,931,805,2095,894,496
موتورسیکلت4011400040114000644,5842,066,684,411,5157,228,024
دوچرخه4011500040115000247,637286,056,814,0571,003,706
جمــع کـــــل هواپیما ، موتورسیکلت ، دوچرخه1,221,6094,032,673,030,78114,126,226
راهسازی ( تولید داخل دارد )40116110000
40116210000
40116310000
40116910000
40117010255,903283,531,464,092994,847
401180106,573,7626,829,113,143,16923,961,800
4011901038,66654,356,979,294190,727
40119210000
40119310000
40119410000
40119910000
جمــع کـــــل راهسازی ( تولید داخل دارد )6,868,3317,167,001,586,55525,147,374
راهسازی ( تولید داخل نـــدارد )40116190000
40116290000
40116390000
40116990000
40117090765,216913,600,022,2353,205,612
4011809012,308,60921,719,198,749,65776,171,874
4011909040,78072,164,777,955253,209
40119290000
40119390000
40119490000
40119990000
جمــع کـــــل راهسازی ( تولید داخل ندارد )13,114,60522,704,963,549,84779,630,695
لاستیک فرغون40118020312260,685,112915
جمــع کـــــل فرغون 312260,685,112915
تیوب سواری4013100024,53711,506,916,43040,375
تیوب دوچرخه40132000000
تیوب هواپیما40139010000
تیوب موتورسیکلت40139020000
تیوب ( سایر )40139090000
جمــع کـــــل تیوب24,53711,506,916,43040,375
 
جمـــع کــــــــــل واردات تایر و تیوب214,985,633214,407,913,929,912752,241,799