الویت تخصیص ارز

اعضاء محترم ؛

جهت اولویت تخصیص ارز در خصوص تالار اول و دوم ، لطفاً از طریق فرم زیر اطلاعات ثبت سفارش خود را ثبت نمایید.