تاریخچه انجمن

انجمن واردکنندگان لاستیک خودرو ایران ثبت شده بشماره ۳۷۸۵۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۰۶۹۱۴ بمنظور ساماندهی امور مربوط به لاستیک تاسیس گردید.

اهداف انجمن

كوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن

حمایت ودفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی نسبت به هدفهای انجمن

قبول مسئولیت و همكاری با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تكالیفی كه این دستگاهها به انجمن های صنفی محول می كنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها

انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین كار و تامین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی كارفرمایان به مراجع ذیربط

تعامل با مجلس شورای اسلامی و نهادهای سیاست گذار مرتبط با صنعت تایر

پیوستن به انجمن‌های صنفی همگن به منظور تشكیل یا عضویت در كانون انجمن‌های صنفی مربوط پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی

همكاری با سایر تشكل‌های صنفی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی كه به موجب مقررات قانونی بر عهدة انجمنهای صنفی قرار داده شده یا خواهد شد

شركت در مذاكرات حرفه ای با سایر سازمانهای كارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای كارگری

ایجاد ارتباط با تشكلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمنهای صنفی یا كانونهای مربوط در داخل كشور درچارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات كشور

جمع آوری اطلاعات ، بررسی و تحقیق درباره مشكلات، شناخت نیازها و اولویتها

برنامه ریزی برای تامین نیازهای صنفی ، آموزش ، توسعه و گسترش فعالیتها

كوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید، انتقال نوآوری تكنولوژیك

سعی در بهبود كیفیت تولید یا بررسی، شناخت و استقرار روشهای نوین كنترل كیفیت

كوشش برای هماهنگی در امور آموزش ، ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز، همكاری با وزارت كار و امور اجتماعی و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزشهای مربوط به حفاظت

فنی و بهداشت كار

ارائه مشاوره و ایجاد هماهنگی بین اعضاء در باره موضوعات مشترکی از جمله بازار، عوامل توزیع، تکنولوژی

دریافت ورودیه، حق عضویت وكمكهای مالی داوطلبانه مطابق اساسنامه

همكاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شركتهای تعاونی وصندوق قرض الحسنه مرتبط با وظایف انجمن صنفی به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر

خرید، فروش و تملك اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد

وظایف انجمن

۱ – تلاش برای ساماندهی امور مرتبط با واردات کلیه لاستیکهای رویی و تویی انواع وسائط نقلیه
۲ – مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیریها و تهیه و تنظیم پیشنهادهای مرتبط با واردات کلالهای مربوطه .
۳ – ایجاد ارتباط با بانکها و سازمانهای اعتباری کشور و همچنین سازمان های مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش خدمات و نسهیلات مالی اعضاء
۴ – ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف انجمن و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب . مجلات و بروشورهای تخصصی و تبادل اطلاعات مربوطه .
۵ – انجام فعالیتهای علمی و تحقیقاتی مرتبط با ماموریت انجمن در داخل و خارج کشور .
۶ – حمایت از منافع مشرک اعضا ء و ارائه خدمات حقوقی و مشورتی بایشان .
۷ – ایجاد فرصت های همکاری و توسعه فعالیت برای اعضاء .
۸ – مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز و انجام کنترل های کیفی و رتبه بندیهای مورد نیلز .
۹ – معرفی اعضاء به وزارتخانه ها و سازمان های مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات قابل ارائه .
۱۰ – برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز اعضاء و برگزاری همایش های تخصص و میز گردها و همچنین حضور در همایش های مختلف داخلی و خارجی و ترجمه و تالیف مقالات حرفه ای .
۱۱ – برگزاری و یا حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط با ماموریت انجمن .
۱۲ – اعزام هیئت های تجاری و بازاریابی به کشورهای خارجی و نیز دریافت هیئت های تجاری و بازاریابی از کشورهای خارجی و امکان تشکیل جلسه با هیئت های خارجی مرتبط .
۱۳ – جلوگیری از انجام رقابت های ناسالم اعضاء با یکدیگر از طریق هماهنگیهای درون تشکلی و پس از آن اعمال ضوابط کمیته انضباطی اتاق ایران .
۱۴ – کوشش برای رفع اختلافات فی مابین فعالین مربوطه و پذیرش حکمیت در این خصوص .
۱۵ – ایجاد بستر و ساز و کار لازم جهت پذیرش وظایف اجرایی دولت که در اجرای قوانین ۵ ساله توسعه اقتصادی . قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و دیگر قوانین مربوطه به انجمن تفویض می شود و اجرای صحیح وظایف تفویض شده و ارائه گزارش عملکرد به دستگاه های مربو طه .
۱۶ – کوشش برای مقید و ملزم نمودن اعضائ به اجرای صحیح مقررات اقتصادی و رعایت شئون تجاری کشور .
۱۷ – اطلاع رسانی و پیگیریهای حقوقی برای جلوگیر ی از محصولات غیر استاندارد یا بی کیفیت و تقلبی و قاچاق با همکاری و معاضدت نهاد ها و سازمان های مسئول .
۱۸ – هماهنگی و کمک در معرفی اعضاء جهت عضویت در سازمان های تخصصی . منطقه ای و بین المللی در ارتباط با فعالیتهای انجمن .
۱۹ – صیانت از حقوق معنوی اعضا از طریق مراجع و نهادهای قانونی ذیربط .
۲۰ – ارائه خدمات مشاوره ای برای انعقاد قراردادها . تفاهم نامه ها و پروتکل های فنی بین اعضاء انجمن با نهادهای داخلی و خارجی .
۲۱ – تشویق و راهنمایی اعضاء به اجرای صحیح مقررات اقتصادی و رعایت شئون تجاری کشور و مفاد اساسنامه و ضوابط انجمن عنداللزوم از طریق گروه داوری و کوشش در جهت استیفای حقوق و خواسته های قانونی اعضاء از طریق ایجاد زمینه های مناسب .
۲۲ – جع آوری اطلاعات . بررسی و تحقیق در باره مشکلات . شناخت نیازها و اولویت ها .
۲۳- کوشش برای هماهنگی در امور آموزشی و ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز .
۲۴ – انجام تحقیقات لازم و ارائه نظریات مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرح های مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی .
۲۵ – حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضاء از طریق ارائه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی نسبت به هدف های موسسه .
۲۶ – مراجعه به سازمان های دولتی مرتبط و ارائه راهکارهای مناسب به منظور پیشبرد امر واردات .
۲۷ – حضور نماینده انجمن در کمیسیون ماده یک اداره بازرگانی . و کمیسیونهای مرتبط سازمان حمایت و گمرکات و استانداد و سایر سازمانها .
۲۸ – اعضای هیئت مدیره بعد از مجمع موظف اند آئین نامه اجرایی انجمن را حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تنظیم نموده و پس از تصویب مجمع عمومی عادی به کلیه اعضاء ابلاغ نماید .