آمار تایرها ترخیص شده از گمرکات کشور

اعضاء محترم ؛

لطفاً آمار تعداد تایرهای ترخیص شده از گمرکات کشور در خصوص گروه کالایی های سواری ، اتوبوسی و کامیونی و راهسازی، صنعتی ، معدنی و کشاورزی را از طریق فرم زیر ثبت نمایید.