آمار تایرهای سواری

پیرو نامه ارسالی از سوی سازمان حمایت در خصوص اقدامات صورت پذیرفته توسط اعضاء انجمن پیرامون واردات تایر سواری، لطفاً تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ اقدام به تکیمل فرم زیر نمایید.

فیلد های "*" اجباری هستند