تعرفه های گمرکی

واردکنندگان محترم ؛

از طریق جدول زیر می توانید به تعرفه های گمرکی دسترسی داشته باشید.

گروه کالایـــیتعرفه گمرکی
تعرفه قدیمتعرفه جدید
سواری رینگ 13-14-15 – سایر40111000
سواری – رینگ 1340111010
سواری – رینگ 1440111020
سواری – رینگ 1540111030
سواری – سایر40111090
اتوبوسی و کامیونی – 315/80R22.54011201040112010
اتوبوسی و کامیونی – 385/65R22.540112020
اتوبوسی و کامیونی – 12.00R2440112030
اتوبوسی و کامیونی – سایر4011209040112090
هواپیما4011300040113000
موتورسیکلت4011400040114000
دوچرخه4011500040115000
راهسازی ( تولید داخل دارد )40116110
40116210
40116310
40116910
40117010
40118010
40119010
40119210
40119310
40119410
40119910
راهسازی ( تولید داخل نـــدارد )40116190
40116290
40116390
40116990
40117090
40118090
40119090
40119290
40119390
40119490
40119990
لاستیک فرغون40118020
لاستیک فرغون40119320
تیوب سواری40131000
تیوب دوچرخه40132000
تیوب هواپیما40139010
تیوب موتورسیکلت40139020
تیوب ( سایر )40139090