ثبت سفارش ویرایشی

اعضاء محترم ؛

شرکت هایی که ثبت سفارش تایر اتوبوسی و کامیونی با ارز 28500 تومانی داشتند که تخصیص خود را گرفتند و تامین بطور کامل انجام شده و تایر در گمرکات موجود باشد و نیاز به ویرایش دارند ، لطفاً از طریق فرم زیر اطلاعات خود را ثبت نمایید.