ثبت فیش واریزی حق ورودیه و عضویت سالانه ( عضویت جدید )

اعضاء محترم ؛

لطفاً جهت ادامه ثبت نام عضویت خود از طریق فرم زیر فیش های واریزی حق ورودیه و عضویت سالانه خود را ثبت نمایید.