آمار تایرهای سفارش تولید داده شده به کارخانه

اعضاء محترم ؛

لطفاً اطلاعات تایرهای سفارش داده شده به کارخانه را در خصوص گروه کالایی سواری ، اتوبوسی و کامیونی و راهسازی خود را از طریق فرم زیر ثبت نمایید.